top of page
Vyhledat
  • odskralupy

Mgr. Jiřina Hereinová: Školství má zelenou


Rozvoj školství a podpora kralupských škol je pro nás jedním z hlavních úkolů. Opravené budovy, učebny, moderní vybavení a pomůcky ale musí také doplnit kvalitní výuka směřující k všestrannému rozvoji žáků, podpoře jejich touhy po vědění a nasměrování k výběru budoucího povolání.

V roce 2019 zahájíme ve škole Komenského rozsáhlou přístavbu nového pavilonu s odbornými učebnami chemie, fyziky, matematiky a moderně vybavenými laboratořemi.

Chceme podporovat rozvoj praktické výuky, navýšit časovou dotaci na výuku chemie, motivovat žáky k přípravě fyzikálních a chemických soutěží i exkurzí a přednášek. Díky všem plánovaným aktivitám chceme změnit přístup žáků k výuce chemie a fyziky a ovlivnit tak i výběr jejich dalšího studia.

Rádi bychom školu profilovali jako centrum rozšířené výuky přírodovědných předmětů, především chemie, jako školu motivující žáky k výkonu povolání budoucích chemiků a fyziků, jako školu připravující budoucí studenty technicky zaměřených středních a vysokých škol.

Třídy s rozšířenou výukou chemie a podporou matematiky, fyziky a praktik formou disponibilních hodin plánujeme otevřít všem zájemcům z regionu.

K volbě této koncepce nás přivedla především tradice našeho regionu (chemický průmysl přímo ve městě, SOU a SOŠ v Kralupech, Výzkumný ústav v Řeži, Spolana Neratovice, Lovochemie v Lovosicích) a nemalým motivačním prvkem jsou také potřeby na trhu práce.

Cílem je podpora studia technických oborů v naší oblasti a příprava budoucích uchazečů o studium na VŠCHT a dalších technických fakultách.

Technické a přírodovědné obory se jeví jako rozumná volba pro budoucnost a je potřeba v žácích zájem o tyto obory podnítit a udržovat. Realizace výuky chemie, fyziky, laboratorních praktik i matematiky v moderních učebnách a laboratořích s moderním vybavením zvýší atraktivnost výuky a umožní navýšení hodin přírodovědných předmětů a dělení do skupin.

Lepší organizace výuky a navýšení časové dotace na výuku technických předmětů bude i motivací pro pedagogy k dalšímu zkvalitňování výuky, zlepšování postupů a volbě různorodých metod a forem práce v hodinách, jakož i k dalšímu vzdělávání.

V rámci projektu nabídneme možnost využití učeben a laboratoří všem partnerům - okolním školám, gymnáziu, DDM a dalším, kteří projeví o spolupráci zájem.

Plánujeme mnoho dalších aktivit na oživení výuky a podporu zájmu o technické obory – zábavné vědecké experimenty pro žáky 1.st., dny otevřených dveří se zařazením zábavných pokusů z chemie a fyziky, týden vědy s workshopy, pokusy a laboratorními pracemi k popularizaci chemie, fyziky a matematiky.

Cílem školy bude profilovat žáka se širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků Rámcového vzdělávacího programu bude kladen důraz na vybavení žáků souborem postojů k učení, řešení problémů, komunikace a sociálních vztahů a pracovních dovedností.

Koncepce vychází z potřeb a zájmu žáků a zákonných zástupců, využije materiálně-technické a personální podmínky školy, vytvoří prostor pro profilaci žáků ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, ve třídách s rozšířenou výukou jazyků a ve třídách běžných.

Od 6. ročníku nabídneme žákům tři druhy zaměření:

* Rozšířená výuka anglického jazyka

* Rozšířená výuka chemie, fyziky a matematiky

* běžné (bez zaměření)

S přístavbou odborných učeben podpoří město také rekonstrukci stávající školní kuchyně a jídelny a škola získá také status bezbariérovosti vybudováním výtahu.

Mgr. Jiřina Hereinová

67 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page